Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (08.12.2023 r. – 15.12.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 10 grudnia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2634)

Zgodnie w ww. rozporządzeniem Komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej w sprawach:

 • o wykonywanie orzeczeń sądowych o roszczenia pieniężne, a także – o ile należy to do ich właściwości – o roszczenia niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • o wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • o wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • o wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • o osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • o sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
 • niewymienionych w pkt 1-7, prowadzonych na wniosek syndyka;
 • niewymienionych w pkt 1-8, o ile ich prowadzenie należy do ustawowych obowiązków komornika sądowego.

We wskazanych powyżej sprawach, z dniem 10 grudnia 2023 roku, komornik może doręczać wytworzone przez siebie pisma oraz inne dokumenty, o ile zostały one utrwalone w postaci cyfrowej, za pośrednictwem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, jeżeli adresat posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

Jeżeli adresat nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych, komornik z dniem 10 grudnia 2023 roku może doręczać wytworzone przez siebie pisma oraz inne dokumenty, o ile zostały one utrwalone
w postaci cyfrowej, za pośrednictwem operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 10 grudnia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231)

Zmiana dotyczy sposobu wykonywania czynności o których mowa w § 23 i § 24 rozporządzenia. Obecnie, organ wydający prawo jazdy przy wykonywaniu czynności wymienionych w ww. przepisach może wykorzystywać nie tylko elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, jak dotychczas, ale również adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285).

ZMIENIA SIĘ W DNIU 12 grudnia 2023 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2562)

W 2024 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

 • upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;
 • bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.