Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (29.09.2023 r. – 05.10.2023 r.)

ZMIENIA SIĘ W DNIU 29 września 2023

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 tj.)

Nowe brzmienie otrzymał art. 4 ust. 3 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do domów maklerskich, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646, 825 i 1723).

W art. 243 ust. 2 i 3 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny” zastąpiono sformułowaniem „fundusz wierzytelności”.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 29 września 2023 ROKU

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 tj.)

Do ustawy dodano m.in.:

 1. 141 ust. 6 i 7, który dotyczy zasad sporządzania protokołu kontroli. Zgodnie z art. 141 ust. 7 kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej lub elektronicznej do Generalnego Inspektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli bezpośrednio w organie lub za pokwitowaniem przez operatora pocztowego.
 2. 145a, zgodnie z którym, jeżeli pismo wnoszone przez instytucję obowiązaną nie spełnia wymagań formalnych ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać instytucję obowiązaną do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie uzupełnienia braku w terminie pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia, natomiast w razie nieuzupełnienia braku w terminie – pismo pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się przy doręczeniu wezwania,
 3. 152a, zgodnie z którym organy uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu prania pieniędzy przekazują Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego informacje o niedociągnięciach stwierdzonych w ramach sprawowanej kontroli lub nadzoru, oraz środkach podejmowanych w ramach sprawowanej kontroli lub nadzoru.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 01 października 2023 ROKU

Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 tj.)

Zmiany dotyczą m.in.:

 1. dodania do ustawy art. 112a, zgodnie z którym niezależnie od przepisów obowiązujących
  w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstwa przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, jeżeli czyn ten na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołał lub mógł wywołać skutek naruszający interes państwa w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, obronności, polityki zagranicznej, pozycji międzynarodowej lub potencjału naukowego lub gospodarczego;
 2. przepisów dotyczących przestępstwa szpiegostwa oraz przepisów dotyczącego czynnego żalu;
 3. przepisów dotyczących popełnienia czynu zabronionego przez nieletniego. Do art. 10 dodano § 2a, zgodnie z którym – nieletni, który po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat, dopuszcza się czynu zabronionego w postaci zabójstwa typu kwalifikowanego, a okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego, będą mogli odpowiadać oni na zasadach określonych w kodeksie karnym;
 4. wyeliminowania kary 25 lat pozbawienia wolności;
 5. wprowadzenia w art. 33 § 1a, zgodnie z którym – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  a przestępstwo jest zagrożone zarówno grzywną, jak i karą pozbawienia wolności, grzywnę wymierza się w wysokości nie niższej od:

1) 50 stawek – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku;

2) 100 stawek – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat;

3) 150 stawek – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata,

oraz § 2a, zgodnie z którym przepis § 1a stosuje się również do grzywny wymierzanej obok kary pozbawienia wolności;

 1. dodania w art. 34 § 1aa w brzmieniu:

,,§ 1aa. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a przestępstwo jest zagrożone zarówno karą ograniczenia wolności, jak i karą pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności wymierza się w wysokości nie niższej od:

1) 2 miesięcy – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku;

2) 3 miesięcy – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat;

3) 4 miesięcy – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata.

 1. zmiany art. 37, zgodnie z którym kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 30 lat
 2. wprowadzenia możliwości wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia w przypadku:
 • czynu popełnionego po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat;
 • gdy charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób;
 1. zaostrzenia odpowiedzialności karnej wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności;
 2. podwyższenia progu wykroczenia z kwoty 500 złotych do kwoty 800 złotych (kradzież, paserstwo czy niszczenie mienia do kwoty 800 zł będzie traktowane jako wykroczenie, a nie przestępstwo);
 3. przepisów dot. przepadku pojazdu w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 4. wprowadzenia nowych typów przestępstw (przyjęcie zlecenia zabójstwa, uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki, przygotowanie do zabójstwa).

ZMIENIA SIĘ W DNIU 01 października 2023 ROKU

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 tj.)

Zmiana dotyczy art. 1025 § 1 pkt 3, dotyczącego kolejności zaspokojenia z kwoty uzyskanej z egzekucji.  Ww. przepis otrzymał następujące brzmienie: „należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa albo śmierci, należności zasądzone na rzecz pokrzywdzonego lub osób wykonujących prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika”.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 1 października 2023 ROKU

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205 tj.)

Zmieniła się kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie wynosi ona 1209 zł.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 1 października 2023 ROKU

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 tj.)

Zmiany dotyczą wprowadzenia art. 4541-4546. Wskazane przepisy regulują kwestię podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zmiany obligacji kapitałowych na akcje.

ZMIENIA SIĘ W DNIU 5 października 2023 ROKU

Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 tj.)

W związku z uchyleniem art. 172 § 3 k.c., aby zasiedzieć nieruchomość rolną, której powierzchnia wraz z nieruchomościami rolnymi nie przekracza 300ha użytków rolnych, nie będzie konieczne posiadanie statusu rolnika indywidualnego.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.