Działalność rolnicza

Podatek leśny

Podatek leśny, jak również opisany we wcześniejszym artykule podatek rolny, nie występuje w większości krajów Unii Europejskiej. Normy prawnopodatkowe, które regulują jego konstrukcję stanowią integralną część ustawy o lasach. Podatek leśny jest podatkiem zwyczajnym, obligatoryjnym, bezpośrednim i rzeczowym, przy czym ma charakter przychodowo – dochodowy. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają tereny, które zostały zhierarchizowane w ewidencji gruntów oraz budynków jako lasy. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu, liczona w hektarach, przy czym podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podobnie jak w wypadku podatku rolnego radzie gminy przysługuje przyznawanie zwolnień na zasadzie obniżenia średniej kwoty sprzedaży drewna.

Opodatkowaniu z tytułu podatku leśnego podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (także spółki), nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów,
  • użytkownikami wieczystymi lasów,
  • właścicielami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W sytuacji kiedy las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny jak również opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W takim przypadku osobie fizycznej nie doręcza się decyzji, która ustala wysokość zobowiązania podatkowego. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy). W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów przez internet.

Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku kwartalnie, w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, są zobowiązane do zapłaty podatku co miesiąc, do 15 dnia danego miesiąca na konto właściwej gminy.

Autorzy:

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.