Transport

Ustawa o SENT zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Firma działająca w branży transportowej zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (dalej jako: „ustawa SENT”). Skarga ma na celu wyjaśnienie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących wymierzania kar finansowych Przewoźnikom.

Ustawa SENT

Obowiązująca od 2017 roku ustawa o SENT ma na celu zmniejszenie liczby przypadków obrotu nielegalnym paliwem i towarami akcyzowymi. Monitoringiem objęty został przewóz towarów, w stosunku do których wykryto najwięcej nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Ustawa wprowadziła także szeroki katalog kar finansowych dla przewoźników.

Źródło: opracowanie własne

Jak można zauważyć, wszelkie przewinienia przewoźników zagrożone są wysokimi karami finansowymi.

Skarga Przewoźnika

Firma transportowa zaskarżyła przepisy przewidujące odpowiedzialność przewoźnika za niedokonanie zgłoszenia przewozu towarów, w sytuacji gdy przejazd był wynikiem wyłącznie decyzji kierującego pojazdem. Przewoźnik wskazał, że  art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o SENT jest niezgodny z art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. i z art. 31 ust. 3, ze względu na to, że regulacja przewiduje karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za niedokonanie zgłoszenia przez przewoźnika przewozu towaru przez Polskę. Co więcej, podkreślono że przy wymierzaniu wysokości i badaniu zasadności kary nie są brane pod uwagę okoliczności czynu, co stoi w opozycji do głównych zasad wynikających z ustawy. Regulacja zawarta w art. 22 ust. 3 ustawy SENT przewiduje co prawda, że w przypadku uzasadnionym ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, jednak przepis ten nie jest jednoznaczny, a ponadto, nie jest stosowany przez organy.

Wyżej wskazana skarga wpłynęła do Trybunału zaledwie kilka dni temu zatem na stanowisko TK będzie trzeba poczekać.

Orzeczenia NSA

Na opisywany wyżej temat wypowiadały się niejednokrotnie Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Co do zasady popierają one stanowisko Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z którym odstąpienia od wymierzenia kary zgodnie z ww. art. 22 ust. 3 ustawy SENT nie należy traktować jako instytucji szczególnej. Rzecznik apeluje także aby  zlikwidować minimalny próg wymierzanych kar albo go obniżyć. W obecnym stanie prawnym kara 20 000 PLN częstokroć jest wielce niewspółmierna do popełnionych uchybień, a doprowadzić może do poważnego uszczerbku przedsiębiorców, zwłaszcza gdy znaczna część firm z sektorów objętych systemem SENT to mikro bądź mali przedsiębiorcy o niewielkich dochodach. W związku z powyższym zapadające wyroki sądów w dominującej części są przychylne dla przewoźników.

W świetle powyższych informacji, w przypadku otrzymania przez Przewoźnika wysokiej kary finansowej za naruszenia ustawy o SENT, zgodnie z kształtującą się linią orzeczniczą, warto odwołać się od decyzji organu.

Autorzy:

 
Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.