Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (18.08.2023 r. – 06.09.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 19 sierpnia 2023 roku

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523)

Ustawa określa zasady:

1) delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;

3) kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;

6) postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji o nałożeniu na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 19 sierpnia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1638)

Rozporządzenie określa wzór formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 19 sierpnia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651)

Rozporządzenie określa:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach krajowej homologacji typu pojazdu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;

2) wymogi alternatywne stosowane w procedurze krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach;

3) szczegółowe czynności Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, i służb technicznych w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych w małych seriach;

4) zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji w związku z procedurą krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych w małych seriach;

5) wzory dokumentów stosowanych w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych w małych seriach;

6) wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu;

7) wzór i opis znaku stosowanego w procedurze krajowej homologacji typu pojazdu oraz pojazdów produkowanych w małych seriach.

ZMIENIA SIĘ w dniu 19 sierpnia 2023 roku

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1140 tj.)

Zmianie uległ przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz przepis art. 2 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, przepisy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług stosuje się również do transportu międzynarodowego.

ZMIENIA się w dniu 19 sierpnia 2023 roku

Ustawa o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 1473 tj)

Do ustawy dodany został dodany m.in.:

 • 26f, zgodnie z którym kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • 26g, który dotyczy przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
 • 26h, który reguluje kwestię okresu pobytu kierowcy za granicą,
 • 26i, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r., w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:
 • pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
 1. w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na podstawie art. 2 ust. 4 albo ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207),
 2. w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;
 • druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

ZMIENIA SIĘ w dniu 27 sierpnia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 739)

Zmiana dotyczy zakresu obowiązków kierownika ośrodka szkolenia lub osoby upoważnionej przez kierownika ośrodka szkolenia. Uchylony został:

 • 7 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym Kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona przez kierownika ośrodka szkolenia przed przyjęciem osoby szkolonej na szkolenie miała obowiązek zweryfikować
  w profilu kierowcy zawodowego aktualność orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • 7 ust. 4, zgodnie z którym w przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego kierownik ośrodka szkolenia zwracał profil kierowcy zawodowego
  w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy organ;
 • 25 ust. 2, zgodnie z którym w przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego ośrodek egzaminowania miał obowiązek zwrócić profil kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ.

WCHODZI W ŻYCIE w dniu 29 sierpnia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1715)

Rozporządzenie określa:

1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, z uwzględnieniem równoważnych wymogów alternatywnych, zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu uzyskania krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;

2) wzory dokumentów związanych z procedurą krajowego i unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu;

3) wzór oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu;

4) szczegółowe czynności Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Dyrektorem TDT”, i służb technicznych w procedurze indywidualnego dopuszczenia pojazdu.

ZMIENIA SIĘ w dniu 29 sierpnia 2023 roku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 tj.)

Zmieniona została nazwa instytucji z „kuratora reprezentującego dziecko” na „reprezentanta dziecka”.

Do k.r.i.o. dodano również art. 992a, zgodnie z którym nad działalnością reprezentanta dziecka czuwa sąd opiekuńczy, zaznajamiając się na bieżąco z jego działalnością. Reprezentant dziecka ma również obowiązek składania sądowi opiekuńczemu w wyznaczonych terminach, nie rzadziej niż co cztery miesiące, informacje dotyczące jego działalności, w szczególności o dokonywanych wszelkich czynnościach łączących się ze sprawą oraz obowiązkach określonych w art. 992.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.