Nieruchomości

Elektromobilność w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku – o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej także: „ustawa”), budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

Jak wynika z art. 60 ust. 1 ustawy, chodzi o budynki usytuowane w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.

Jak wskazuje się w doktrynie, „dyspozycją omawianej normy objęte jest zapewnienie, aby określona grupa budynków została zaprojektowana i wybudowana, tak aby zapewnić odpowiednią moc przyłączeniową na potrzeby punktów ładowania. Dyspozycja ta natomiast nie obejmuje:
1) obowiązku zainstalowania punktów ładowania;
2) obowiązku zamówienia mocy umownej równiej mocy przyłączeniowej” (M. Swora (red.), Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Komentarz, Warszawa 2019, dostęp: SIP Legalis).

Tym niemniej, jest to istotny wymóg techniczny, który w nowoprojektowanych budynkach należy uwzględniać.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy, minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania mocy przyłączeniowej, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą stopniowego zwiększania liczby punktów ładowania i budowy sieci tych punktów umożliwiającej używanie pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych (dalej także: „rozporządzenia określające sposób ustalania mocy przyłączeniowej”).

Pomimo, że ww. przepisy weszły w życie w lutym 2018 roku, do chwili obecnej nie zostały wydane przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z dokonanymi w Ministerstwie Energii ustaleniami, prace nad rozporządzeniem są jednak prowadzone, ma ono zostać uchwalone w pierwszych miesiącach 2020 roku.

Jak wynika z dotychczas opracowanego projektu rozporządzenia określającego sposób ustalania mocy przyłączeniowej z dnia 25 kwietnia 2019 roku, minimalna moc przyłączeniowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowić ma iloczyn 100 % planowanej liczby stanowisk postojowych i 3,7 kilowata (kW) (§ 3 projektu rozporządzenia). Co istotne, projekt rozporządzenia zakłada, że podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są obowiązane w terminie do dnia 1 stycznia 2021 r. dostosować się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu (§ 4 projektu rozporządzenia).

Podsumowanie

Nie wiadomo, czy rozwiązania przewidziane w ww. projekcie zostaną ostatecznie w takim kształcie przyjęte, dlatego za celowe należałoby uznać bieżące śledzenie przygotowywanych przez Ministerstwo Energii projektów w tym zakresie.

Autorzy:

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60
Głównym obszarem zainteresowań mec. Gwóźdź jest problematyka związana z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Reprezentował jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne w toku postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w szczególności związanych z nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.