Działalność gospodarcza

Skutki niezapłacenia ceny w całości lub części po przybiciu

Wskazać należy, że zgodnie z art. 871 Kodeksu postępowania cywilnego nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Natomiast art. 872 KPC wprost wskazuje skutki niezapłacenia ceny w całości lub w części, wówczas taki podmiot traci prawo przeniesienia własności, jakie uzyskał w wyniku przybicia.

Natomiast komornik podejmuje różne czynności, w zależności od czasu, w którym nieuiszczenie ceny lub jej części nastąpiło:

  1. jeśli miało to miejsce w trakcie licytacji – bezpośrednio po przybiciu, komornik wznawia licytację co do tych samych ruchomości, poczynając od ceny wywołania; w takim przypadku od udziału w tym przetargu wykluczony jest ten licytant, który nie uiścił ceny lub jej części bezpośrednio po uzyskanym przybiciu,
  2. jeżeli miało to miejsce w odniesieniu do ceny powyżej 500 zł i nastąpiło w dniu następnym po licytacji, komornik ponownie przeprowadza licytację, ale na warunkach tej pierwszej.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

W przypadku niewykonania warunków licytacji w przedmiocie zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, który uiścił rękojmię, pokrywa się z niej w pierwszej kolejności koszty egzekucji związane ze sprzedażą, Reszta natomiast wchodzi w skład sumy uzyskanej z egzekucji, chyba że egzekucja została umorzona, kiedy to przelewana jest ona na dochód Skarbu Państwa. Z kolei z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją, a nadwyżkę wpłaca się na rzecz Skarbu Państwa.

Zwrócić uwagę należy, że brak terminowej zapłaty ceny przybicia czy też uiszczenie jej w nieodpowiedniej wysokości niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji na rzecz nabywcy. W związku z powyższym, warto zawsze sięgnąć po fachową pomoc prawną w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości.

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.