Automotive

Od 4 czerwca możliwa będzie rejestracja pojazdu przez salon dealerski

W dniu 14 sierpnia 2020 roku przyjęta została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517). Co istotne już od dnia 4 czerwca 2021 roku możliwe będzie zarejestrowanie nowego samochodu on-line przez dealera w imieniu kupującego.

Najważniejsze zmiany

Akt prawny wprowadził szereg zmian mających na celu ułatwienia dla obywateli i organów, między innymi:

a) ułatwienia dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych, mianowicie:

  • zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu przez zmianę albo uchylenie w Prawie o ruchu drogowym przepisów dotyczących karty pojazdu;
  • wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez organ rejestrujący właściwy również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania,
  • wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez właściciela pojazdu odbierającego pozwolenie czasowe, że pojazd zostanie wywieziony za granicę,
  • zniesienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu.

b) poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;

c) pakiet deregulacyjny przepisów wnioskowany przez Ministra Cyfryzacji w zakresie:

  • zwolnienia z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy,
  • rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej,
  • wprowadzenia nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego w imieniu kupującego przez ten salon.

Rejestracja online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych

Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadza ustawa, wchodzących w życie już w dniu 4 czerwca 2021 r.  jest  możliwość złożenia wniosku o rejestrację pojazdu oraz odbioru z urzędu obsługującego organ rejestrujący decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi, przez salon sprzedaży pojazdów samochodowych.

Wniosek o rejestrację pojazdu będzie składał salon sprzedaży pojazdów samochodowych lub uprawniony przedstawiciel salonu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Upoważnienie do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu musi zostać opatrzone odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, a sam wniosek złożony powinien zostać przez salon sprzedaży pojazdów niezwłocznie.

Rejestracja pojazdów poprzez salon dotyczyć będzie tylko samochodów nowych i tylko nabytych u danego dealera.

Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę właściciela, jego adres, adres do doręczeń, numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, datę i miejsce urodzenia właściciela pojazdu oraz określenie rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, markę, typ, model pojazdu, rok jego produkcji, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu.

Natomiast decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu będzie odbierał w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo organ rejestrujący będzie przesyłać te dokumenty na adres do doręczeń podany we wniosku o rejestrację pojazdu za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt odbiorcy.

Autorzy:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.