Prawo cywilne

Rewolucyjna zmiana KPC w zakresie doręczenia pism między pełnomocnikami

Na podstawie art. 1 pkt 42 lit. a ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469; dalej jako: Ustawa zmieniająca) w dniu 7 listopada 2019 roku wchodzi w życie zmieniony art. 132 § 1 kpc.

Zmiana przepisu art. 132 § 1 kpc

Na przestrzeni lat kwestia doręczania pism między podmiotami profesjonalnymi była wielokrotnie zmieniana. W 2010 roku ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 45) wprowadzono, obowiązek doręczenia przez podmioty profesjonalne sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych wraz z załącznikami. Natomiast, pisma procesowe wnoszone do sądu powinny zawierać dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowodu jego wysłania przesyłką poleconą. Brak dołączenia dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Powyższą zmianę wprowadzono przede wszystkim, aby odciążyć sądy w doręczeniu korespondencji między pełnomocnikami.

W 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dokonano po raz kolejny liberalizacji obowiązku formalnych doręczania pism między profesjonalnymi pełnomocnikami. Wskazać bowiem należy, że zgodnie w ówczesnym brzmieniem art. 132 § 1 kpc, pełnomocnik, aby wypełnić obowiązek formalny musiał wyłącznie w treści pisma zamieścić oświadczenie o jego doręczeniu drugiej stronie lub o jego nadaniu.

Jednakże z uwagi na brzmienie przepisów intertemporalnych pełnomocnicy profesjonalni oraz sądy za każdym razem musiały przy nadawaniu korespondencji – w przypadku pełnomocników, weryfikować, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić obowiązek formalny, natomiast sądy musiały za każdym razem weryfikować czy pełnomocnik prawidłowo wypełnił warunki formalne. Wskazać bowiem należy, że zmieniona treść art. 132 § 1 kpc obowiązywała wyłącznie dla spraw wszczętych po 8 września 2016 roku.

W efekcie końcowym sądy co prawda zostały odciążone z obowiązku doręczania korespondencji między profesjonalnymi pełnomocnikami, jednak z uwagi na przepisy intertemporalne ustawy zmieniającej z 2015 roku, strony jak i sądy nadal musiały bardzo mocno kontrolować wobec której z ustaw wypełnić obowiązek formalny.

 

Podsumowanie

Na szczęście w art. 14 Ustawy zmieniającej, ustawodawca wskazał, że […] art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178, 394, 615 i 1358) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Powyższą zmianę należy ocenić pozytywnie, bowiem przede wszystkim zniesienie ciężar formalny nałożony na strony jak i sądy poprzez ciągłe weryfikowanie obowiązujących przepisów co do doręczeń pism procesowych między pełnomocnikami. Ponadto, zostanie ujednolicona formuła doręczania pism, które w efekcie powinno przyśpieszyć rozpoznanie spraw oraz spowoduje mniejszą możliwość uniknięcia rygoru, o którym mowa w art. 132 § 1 kpc, tj. zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia tego braku.

 

Autorzy:

Michał Klauziński

Michał Klauziński

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

W obszarze zainteresowań Michała Klauzińskiego znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Nadzór merytoryczny:

Marek Turcza

Marek Turcza

Radca Prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Mec. Turcza świadczył obsługę prawną międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.