Fundacja rodzinna

Kto może być beneficjentem w fundacji rodzinnej i jakie świadczenia może otrzymać?

Celem Fundacji Rodzinnej jest gromadzenie rodzinnego majątku, pozwalającego na zatrzymanie rodzinnego kapitału na wiele pokoleń. Fundacja Rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej. Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania osób wskazanych przez fundatora. Kluczowe jest bowiem zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa prywatnego, w szczególności dla celów zabezpieczenia rodziny. Istotne jest przy tym, aby Fundacja Rodzinna była w stanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którymi mogą być zarówno członkowie rodziny jak i inne osoby.

Zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Kim jest beneficjent?

Beneficjent to osoba odnosząca korzyści zgodnie z wolą Fundatora, na którego rzecz Fundacja Rodzinna będzie spełniała określone świadczenia.

Beneficjentem być:
1. osoba fizyczna,
2. organizacja porządkowa prowadząca działalność pożytku publicznego albo
3. Fundator.

Nie jest wymagane, aby Beneficjent był spokrewniony z Fundatorem.

Obowiązki fundacji względem beneficjentów

Fundacja rodzinna ma specyficznie określoną rolę w zakresie zobowiązań wobec beneficjentów i osób trzecich, mianowicie, będzie miała obowiązek spełniać świadczenia na rzecz beneficjenta, tj. przenosić na niego składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, albo oddać je beneficjentowi do korzystania zgodnie z wolą fundatora wyrażoną w statucie oraz informacjami zawartymi w liście beneficjentów. W szczególności będzie mogło przejawiać się to w pokrywaniu kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjenta.

Dopuszczalna modyfikacja pierwotnych założeń wobec beneficjentów

W przypadku złej kondycji finansowej Fundacji Rodzinnej świadczenia na rzecz Beneficjentów mogą ulec zawieszeniu lub świadczenia te mogą być miarkowane.

Uzależnienie udzielenia świadczenia od spełnienia określonego warunku przez beneficjenta

Udzielenie świadczenia na rzecz Beneficjenta może być uzależnione od spełnienia określonego warunku, np. zdobycia wykształcenia (udostępnienie kopii świadectwa ukończenia szkoły), zawarcia związku małżeńskiego bądź ukończenie określonego wieku. Wskazanie świadczeń przysługujących beneficjentowi jest wyłączną i swobodną decyzją fundatora. Co do zasady będą to świadczenia pieniężne bądź niepieniężne, w szczególności świadczenia polegające na pokrywaniu kosztów utrzymania lub kształcenia, leczenia lub opieki. Fundator będzie mógł dokonać zmian w zakresie beneficjentów i przysługujących im świadczeń, bez ograniczeń, w tym także czasowych.

Możliwe jest zastrzeżenie, że świadczenia na rzecz małoletnich Beneficjentów nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W takim przypadku fundator powinien wyznaczyć zarządcę, a jeżeli tego nie dokona, sąd opiekuńczy powinien wyznaczyć kuratora do sprawowania zarządu.

Lista beneficjentów

Szczegółowe dane dotyczące beneficjenta i jego uprawień określa się na liście beneficjentów. Obowiązek tworzenia i aktualizacji listy beneficjentów spoczywa na zarządzie fundacji.

Zgromadzenie beneficjentów

Beneficjenci tworzą Zgromadzenie Beneficjentów. Zgromadzenie Beneficjentów jest ustanawiane w statucie przez Fundatora.

Do podstawowych kompetencji Zgromadzenia Beneficjentów należy podejmowanie uchwał w następujących kwestiach:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej za poprzedni rok obrotowy,
  • udzielenia absolutorium członkom organów fundacji rodzinnej z wykonania przez nich obowiązków,
  • podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto,
  • wyboru firmy audytorskiej,
  • rozwiązania fundacji rodzinnej w razie zaistnienia określonych.

Uprawnienia zgromadzenia beneficjentów mogą zostać rozszerzone na podstawie postanowień statutu fundacji.

Zgromadzenie Beneficjentów nie może wydawać wiążących poleceń zarządowi.

Zgromadzenie Beneficjentów zwołuje zarząd, o ile statut nie stanowi inaczej. Oznacza to, że do zwołania Zgromadzenia Beneficjentów można upoważnić fundatora, poszczególnych członków zarządu, radę nadzorczą lub poszczególnych jej członków, poszczególnych beneficjentów, a nawet osobę trzecią.

Autor:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.