Newsletter prawny

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.)

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 7 października 2023 roku

w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

W dniu 7 października 2023 roku w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia dodano artykuł który wskazuję, że W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4-8 i 12 oraz art. 478 pkt 2, 6, 7, 9, 10 i 12-16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963) można nałożyć grzywnę w wysokości od 1000 zł do 7500 zł. Mandaty mogą zostać nałożone wówczas na osobę która m.in. nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego, lub osobie która wbrew obowiązkowi nie prowadzi pomiarów ilości pobranej wody lub ilości i jakości ścieków, nie prowadzi pomiarów ilości pobieranej wody, nie utrzymuje urządzeń wodnych, niszczy lub uszkadza urządzenia wodne, czy też utrudnia przepływ wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych.

WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 13 października 2023 ROKU

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obejmuje uchwalenie przepisów dotyczących zasad funkcjonowania systemu kaucyjnego, który został szczegółowo uregulowany w nowo dodanym do przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi rozdziale 6b. Zgodnie z art. 40g niniejszej ustawy, system kaucyjny m.in. obejmuje terytorium całego kraju oraz nie wymaga okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje objętym systemem kaucyjnym w celu zwrotu pobranej kaucji. System kaucyjny prowadzony jest przez tzw. podmiot reprezentujący, który m.in. zapewnia selektywne zbieranie opakowań́ i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów. Odbiera także opakowania i odpady opakowaniowe z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje oraz wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje zostali zobowiązani do umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na objecie opakowania systemem kaucyjnym oraz określającego wysokość́ kaucji. W ustawie określono również m.in. sposób obliczania wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań́.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.