Windykacja

Brak realizacji układu przez dłużnika

Dłużnik który jest niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością może złożyć wniosek o otwarcie postępowania układowego. Celem wszczęcia postępowania układowego dłużnik zobowiązany jest wykazać, że w toku postępowania układowego, będzie mógł systematycznie regulować ciążące na nim zobowiązania. Nie każde postępowanie układowe może doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli. W przypadku braku realizacji układu wierzyciel będzie mógł podjąć działania zmierzające do odrębnego dochodzenia przysługujących mu wierzytelności.

UKŁAD

Dłużnik podejmując decyzję o zawarciu układu z wierzycielami jest zobowiązany do przedstawienia propozycji układowych. Propozycje układowe przedstawiają sposób zaspokajania konkretnych grup wierzycieli. Zaakceptowany przez wierzycieli układ zostaje przekazany do sądu właściwego dla siedziby/miejsca zamieszkania dłużnika. W przypadku, gdy wszystkie czynności związane z układem zostaną wykonane w sposób prawidłowy, a żaden z wierzycieli nie będzie miał zastrzeżeń właściwy sąd wyda postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wskazane postanowienie obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po uprawomocnieniu się postanowienia  w przedmiocie zatwierdzenia układu dłużnik jest zobowiązany do jego realizacji.

 

BRAK REALIZACJI UKŁADU PRZEZ DŁUŻNIKA

W przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje postanowień układu wierzycielowi przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o uchylenie układu. Powyższe uprawnienie wynika z przepisu art. 176 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z treścią którego: Sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby, która z mocy układu jest uprawniona do wykonania lub nadzorowania wykonania układu, jeżeli dłużnik nie wykonuje postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po zatwierdzeniu układu. Postanowienie o uchyleniu układu obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI NA ZASADACH OGÓLNYCH

Od postanowienia sądu w przedmiocie uchylenia układu przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy przyjęli układ zażalenie. Niewniesienie środka zaskarżenia, o którym mowa powyżej spowoduje uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wierzyciel po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu jest uprawienia do dochodzenia przysługujących mu roszczeń. W przypadku, gdy w toku postepowania układowego wierzyciel został zaspokojony w jakiejś części, otrzymane wpłaty powinien zaliczyć na poczet dochodzonej wierzytelności. Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisie art. 179 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z treścią którego: W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia układu dotychczasowi właściciele mogą dochodzić swych roszczeń w pierwotnej wysokości. Wypłacone na podstawie układu sumy zalicza się na poczet dochodzonych wierzytelności.

Autorzy:

Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Radca prawny

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Angelika Marcinkowska swoje zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego. Specjalizuje się również w prawie procesowym a także prawie gospodarczym.